top of page

Poşe, 2018 yılı baharında iki sanatçının kendi inisiyatifleriyleriyle İstanbul’daki mekanlarında kurdukları bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Ortaya çıkmasında harekete geçme ve bir araya gelme arzusu yatmaktadır. Farklı deneyim, disiplin, üretim ve düşünme biçimlerinin birbiriyle konuştuğu fiziksel ve düşünsel bir yerdir. Deneyip yanılmaktan çekinmez, deneyim aktarımının gücüne inanır ve üretim süreçlerinin ortaya çıkan işler kadar önemli olduğunu savunur. Kısa dönemli sergiler ve etkinlikler ile beraber uzun vaadeli araştırmalar da yapmaktadır.

 

Hala devam eden araştırmaları arasında İstanbul Saint Joseph Lisesi işbirliğinde akademi dışında kamusal bir eğitim programı olasılığı üzerine bir egzersiz olarak Murat Alat ile beraber tasarlanan Açık Seminer’i gerçekleştirmektedir. Etüt ise 2019 sonbaharından beri Deniz Kırkalı tarafından kurgulanan ve poşe tarafından organize edilen, kolektif çalışma modelleri etrafında düşünmeyi ve alternatifler yaratmayı amaçlayan araştırma programıdır.

poşe Türkçeye Fransızcadan geçen bir alıntı kelime. pocher fiilinden türemiş ve eskiz yapmak, karıştırmak, haşlamak anlamlarına gelmekte.

 

poşe is an independent and non-profit space that was conceived in the spring of 2018, with two artists’ initiative. In its emergence lies the desire to act and come together. It is a physical and mental space where different disciplines and forms of experiences, production, and thinking speaks to each other. poşe doesn’t hesitate to try and fail, to learn from each other and argues that production processes are as important as the final production. Along with short-term exhibitions and public programmings, it also conducts long-term researches.

 

Açık Seminer which has been designed as an exercise on the possibility of an alternative public study program in cooperation with Istanbul Saint Joseph High School continues since 2019. Study Session, conceived by Deniz Kırkalı and organized by poşe since autumn 2019, aims to ruminate on, as well as to create alternatives to collective modes and models of working.

poşe is a borrowed Turkish word from French. It is derived from the verb pocher and means to sketch, to mix, to poach.

 

bottom of page