• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Youtube

poşe open space

Caferağa Mahallesi,

Rızapaşa Sokak No: 2/1, Moda

Istanbul, Turkey

pose.hello@gmail.com

Etüt / Study Session

Etüt, Türkiye’deki kültür ve sanat ekosistemi içerisinde kolektif çalışma modelleri etrafında düşünmeyi ve alternatifler yaratmayı amaçlayan üç davetten oluşan bir programdır. Bir gözlem alanı olarak işleyen Etüt, özdüşünümü, kolektif beyin fırtınasını ve alternatifler tahayyül etmeyi önceliklendirir. 

 

poşe, ilk senesinde, belirli bir jenerasyon sanatçı ve düşünürler için birlikte var olma ve düşünme mekanı haline gelmiştir. Mart 2019’da 18 katılımcı ile poşe’nin de dahil olduğu bağımsız sanat topluluklarının işleyişleri ve var olan ekosistemde poşe’nin yerini daha iyi anlamak adına bir araştırma grubu çalışması gerçekleştirdik. İkinci senesinde, poşe’nin bu konumlanmasını, gerekli ve aciliyetli olduğuna inandığımız bu diyalog çevresinde bir araya gelmek için kullanmak istiyoruz. 

 

Özdüşünüm, bu davet kapsamında kollektif düşünme, için zamansal duraklamaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Etüt, düşünceyi, deneyimi, beceriyi paylaşmak ve bağımsız kültür ve sanat toplulukları olarak hep birlikte karşılaştığımız zorluklar üzerine düşünmek/davranmak için bir davettir. Aynı zamanda birbirimizden öğrenmeye ve inisiyatifler, kolektifler ve kültür üreticileri olarak işleyişimize kolektif karşılıklar ve alternatifler düşünmeye bir çağrıdır. Türkiye’deki bağımsız sanat inisiyatiflerinin nasıl işlediği ve önemi üzerine süregelen diyaloglara paralel olarak, bu ekosistemi işleyiş mekanizması içerisinden incelemeyi ve sorgulamayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda Etüt nasıl çalıştığımız, nasıl daha farklı çalışabileceğimiz ve nasıl farklı çalışmak istediğiniz üzerine bir tefekkürdür. 

 

Etüt, Ekim-Aralık ayları arasında Deniz Kırkalı tarafından kurgulanmakta ve poşe tarafından organize edilmektedir.

 

İlk davet Poşe’nin hikayesini paylaşmaya yöneliktir. Poşe’nin çıkış noktası ve ilk hedeflerine, süreçte karşılaşılan zorluklar, başarılar, öğretiler ve Mart ayında gerçekleşen araştırma grubu ve sonrasında Etüt’ün ortaya çıkmasına yol açan beklenmeyen gelişmelere bakar. 

 

İkinci davet sanat inisiyatifleri, küratoryal ve sanatçı kolektifleri, bağımsız kültür ve sanat üreticileri ve akademisyenlerden oluşan belirli bir sayıda katılımcıyı bir araya getiren üç tane bir günlük atölye ile birlikte alternatif modeller hayal etmeye ve tasarlamaya yöneliktir. 

 

Üçüncü ve sonuncu davet ise bu diyaloğu daha geniş yerli ve uluslararası izleyiciye açmaya yöneliktir. Online bir platform üzerinden modeller arasında deneyim, bilgi ve beceri paylaşmayı amaçlayan sürece yayılan bir girişim olacaktır.

Study Session is a programme of three invitations that aim to ruminate on and create alternatives collective modes and models of working in the current art ecosystem in Turkey. Functioning as a lab, Study Session, prioritizes self-reflection, collective brainstorming and searching for future possibilities as a community.

 

Poşe, in its first year, has become a space for dialogue and a community composed of a generation of artists and thinkers. In March 2019, we have conducted a focus group with 18 participants in order to gain insight into how this community thinks and how Poşe has been positioned in the current ecosystem. In its second year, we want to use this position that Poşe has undertook to get together around a dialogue that is necessary and timely.

 

We believe it is important to take breaks for reflection, in this case, collective reflection. The Workshop is an invitation for sharing knowledge, experiences, skills as well as the challenges we are currently facing as a community. It is also an offer to learn from one another and think together on collective responses and alternatives to how we function as art initiatives, independent art spaces, artist and curatorial collectives, and cultural producers whose methodologies are concerned with collective modes of working. As there is an ongoing conversation on the modus operandi of art initiatives in Turkey, we are interested in looking at and questioning the ecosystem from where it operates. It is our wish to participate in this collective brainstorming and a meditation on how we work, how we would like to work and how we can work differently.

 

The Workshop, organized by Poşe and conceived by Deniz Kırkalı, will take place between October-December. 

The first invitation will be one that is about sharing the story of Poşe. It will look at how Poşe came to exist, the initial goals as well as the challenges, accomplishments, revelations and surprises encountered along the way which eventually led to the focus group that was conducted in March and the Study Session.

 

The second invitation will be one that is about imagining alternatives and will take the form of three one-day workshop that brings together a total number of 15 art initiatives and spaces, curatorial and artist collectives and academics to collectively imagine and design alternative models. 

 

The third and final invitation will be one that opens the discussion up to a larger local and international community. It will be an ongoing endeavor to exchange experiences, knowledges and skills with models spread around the region through an online platform.

Etüt: poşe 101_1