top of page

Maryam Katan, Shaahin Peymani

 

Temizleyiciler İçin Mutlak Mesuliyetli Bazı Metodlar

Some Absolute Responsible Methods for Cleansers

12/10/2019 – 24/11/2019

Temizleyiciler İçin Mutlak Mesuliyetli Bazı Metodlar_1

Saflık fanatizmi ve bunun iktidar birimleri tarafından kirlenmişliğin karşısında pozisyonlandırılması, kirletici olarak görülen unsurları ortadan kaldırmak için sistematik ve kapsamlı bir çabaya yol açan bir durum yaratır. Tektipliliğe ulaşmak için öncelikle makul hale getirilen bu tasfiyeler, imkan dahilinde gizli veya bariz bir faşizme dönüşebilmektedir. Michael Mann'in Faşistler kitabında belirttiği gibi Faşizm kelimesini tanımlamak için çeşitli bileşenler bulunmaktadır. Birkaçından söz edecek olursak: kültürel ve politik çeşitliliğe karşı tolerans noksanlığı, yüce devlet ile liderlik ilkesine duyulan coşku ve sınıf çatışmalarını aşma sözü. Bu bileşenlerin sonucu, kirliliklerin sosyal yapısını temizleyerek onları ortadan kaldırma taahhüdüdür. Bu “arındırma” süreci, daha sonra arındırma kavramının nesnelleşmesiyle sonuçlanan homojenlik lehine gerçekleşebilir. Başka bir deyişle, kavramın ölçülebilir olması için, saflığı ölçmek için kayda değer ölçüde sorun yaratacak olan ikincil bir değer tanımlamak gerekmektedir. “Temizleyiciler İçin Mutlak Mesuliyetli Bazı Metodlar” kavramın öznel ve belirlenmemiş özünü temsil etmek ve keşfetmek için, kelimenin hem maddi hem de aşkın (veya ilahi) anlamlarında, temizlemeye/saflaştırmaya yönelik çeşitli yaklaşımlara/metodlara/araçlara uzanmaktadır. Tasfiye aracının kullanılması temizlik sürecinde silme konusunun kendisine dönüşebilmekte veya prosedür için tamamlayıcı/deviatorik olarak hareket edebilmektedir.

Maryam Katan (1989), animasyon, film ve görsel-işitsel yerleştirmeler üzerine çalışan Tahran merkezli bir sanatçıdır. Tahran Modares Üniversitesi animasyon yönetmenliği alanında sanat yüksek lisansını tamamlamıştır.

Katan pratiğinde, alternatif bilişsel modeller üzerine araştırma yaparak özgün olmayan diskurlarda yerinden etme ve yeniden konumlandırmanın anlamları üzerine çalışmaktadır.

Son zamanlarda animasyonla bir yaklaşım, hareket müdahalesi olarak; yeniden canlandırmayı bir direniş mekanizması olarak görerek uğraşmaktadır.

Shaahin Peymani (1990), Tahran ve Berlin merkezli bir besteci ve ses sanatçısıdır. Tekstil mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Tahran konservatuarında okumuştur ve şu anda Berlin Sanat Üniversitesi'nde ses çalışmaları ve ses sanatları bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

 

Peymani sıkça eserlerinde buluntu sesler, alan kayıtları ve arşivsel sesler kullanmaktadır. Somut sesleri ve işlenmiş konuşma seslerini kolajlara dönüştürerek, insan algısı ve ses kültüründe dilin yapısökümü alanında araştırmalar yapmakta, ve sesi kaynağının bir göstergesi olarak soyut bir yapısal ses nesnesine dönüştürerek dinleme modlarını yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır.

Açılış: 12/10/2019  17.00-20.00

The fanaticism of purity and putting it against impurity by units of power, creates a situation which leads to a systematic and comprehensive effort to eliminate any assumed pollutant element. This initially justified elimination for reaching unity can potentially turn into a hidden or even apparent fascism. As Michael Mann suggests in his book Fascists, there are several ingredients to define the word Fascism. To name a few: meager tolerance of cultural and political diversity, enthusiasm for the supreme state and the leadership principle, and the promise to transcend class conflicts. The corollary of these ingredients is a commitment to purge the social body of impurities. This “purification” process can occur in favor of homogeneity, which then results in the objectification of the concept of purism. In other words, in order for the concept to be measurable, one has to define a secondary value for measuring pureness, which will create a considerable problematic. “Some Absolute Responsible Methods for Cleansers” reaches for several approaches/methods/tools for cleansing/purification to represent and explore the subjective and undetermined essence of the concept, in both material and transcendent (or divine) senses of the word. Using the tool of elimination might turn to the subject of deletion itself in the process of cleaning, or act as complementary/deviatoric for the procedure.

 

Maryam Katan (1989) is a Tehran-based artist working with animation, film and audio-visual installations. She received her MFA in animation directing from Tarbiat Modares University in Tehran.

In her practice, she is engaged with displacement and repositioning meanings in non-original discourses, searching for alternative cognitive models.

 

Recently she is seeking animation as an approach, motion intervention and reanimating as an act of resistance.

 

Shaahin Peymani (1990) is a composer and sound artist based in Tehran and Berlin. After graduating in textile engineering, he studied at the Tehran Conservatory, and is currently continuing his master studies in sound studies and sonic arts at the Berlin University of the Arts.

 

Peymani often uses found sounds, field recordings, and archival sounds in his works. By recomposing concrete sounds and processed speech voices into collages, he explores into the realm of human perception and the deconstruction of language in audio culture, and seeks to redefine modes of listening by transforming sound as an indication of its source into an abstract structural sound object.

Opening: 12/10/2019 17:00-20:00

bottom of page